Anbi
 anbi logo                                                                                                                                                                     

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente Gastel & Kruisland

RSIN/Fiscaal nummer:

815 876 671

Website adres:

www.pkn-gastel-kruisland.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Dorpsstraat 13

Postcode:

4751 AH

Plaats:

Oud Gastel

Postadres:

Postbus 57

Postcode:

4750 AB

Plaats:

Oud Gastel


De Protestantse gemeente Gastel & Kruisland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse gemeente Gastel & Kruisland is een gemeente met veel vrijwilligers die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Iedereen is welkom, en bezoekers van de kerk worden bij aankomst persoonlijk welkom geheten. Ook bij veel andere bijeenkomsten zijn niet-gemeenteleden van harte welkom.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gastel & Kruisland..

Om als volwaardige gemeente te kunnen bestaan zijn we een samenwerkingsovereen¬komst aangegaan met de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a (onze zustergemeente). Gezamenlijk bieden we een volwaardige predikantsplaats, die wordt ingevuld door een echtpaar. De werkzaamheden en kosten worden verdeeld op basis van het aantal actieve gemeenteleden in beide gemeenten.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit  leden:
- 1 predikant
- 3 ouderlingen
- 2 ouderlingen-kerkrentmeester
- 3 diakenen.
De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente, en worden voor een termijn van 4 jaar benoemd.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden, 2 ouderling-kerkrentmeesters, en één kerkrentmeester (geen lid van de kerkenraad). Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Hier vindt u het beleidsplan 2022-2027 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikanten en kerkelijk werkers van de gemeenten Gastel & Kruisland en Oudenbosch c.a. is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Uit praktische overwegingen verzorgt onze zustergemeente de beloning, en maakt onze gemeente maandelijks haar aandeel in de kosten over aan de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
Buiten het predikantsechtpaar zijn er geen andere medewerkers in loondienst. Deze regeling is te raadplegen via de link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
In deze gemeente worden de kostersactiviteiten uitgevoerd door een team van vrijwilligers. Zij krijgen hiervoor een bescheiden vrijwilligersvergoeding. Ook de administrateur en webmaster krijgen een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens van de treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen College van Kerkrentmeesters.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting .
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Het overzicht van baten en lasten vind u hier.

I. Algemene gegevens Diaconie

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Gastel & Kruisland

RSIN/Fiscaal nummer:

824 105 035

Website adres:

http://www.pkn-gastel-kruisland.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres:

Postbus 57

Postcode:

4750 AB

Plaats:

Oud GastelDe gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

J. Voorgenomen bestedingen College van Diakenen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder K is dit cijfermatig in beeld gebracht.

K. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Het overzicht van baten en lasten vind u hier.