Bankgegevens

College van Kerkrentmeesters                                                               College van Diakenen

Bankrekeningen t.n.v. CvK. Prot. Gem. Gastel & Kruisland:                  Bankrekening t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gastel & Kruisland: 

RABO bank      NL71 RABO  0373 7240 63                                          RABO bank:     NL94 RABO  0373 7381 02   

Regiobank        NL27 RBRB  0827 5059 65