Kerkenraad

De kerkenraad bestaat naast de voorgangers uit drie disciplines, te weten:

- Pastorale ondersteuning

- College van kerkrentmeesters

- College van Diakenen