Nieuws van de Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland

 

 

 

Wijziging kerkenraad

Op 1 juli zijn volgens het geldende rooster de volgende kerkenraadsleden aftreden: Goos Loch, Marleen Vervoort, Erna Wijnants en Nel Kuijlen. Goos Loch is 12 jaar aansluitend lid van de kerkenraad geweest, en volgens de ordinantie niet meer herkiesbaar. De overige leden zijn wel herkiesbaar en hebben aangegeven nog een termijn beschikbaar te zijn. De kerkenraad heeft Kees Brouwers bereid gevonden de open gevallen plaats van ouderling-kerkrentmeester te gaan vervullen.

Bezwaren tegen de gevolgde procedure of de (her)benoeming van de genoemde gemeenteleden dienen uiterlijk 14 juli bij het kerkelijk bureau te worden ingediend. Indien er geen wettelijke bezwaren worden ingediend, zal de (her)benoeming plaatsvinde in de dienst van 16 juli.

Voorafgaand aan de benoeming van Kees Brouwers zal hij belijdenis van zijn geloof afleggen. (Alleen belijdende leden mogen binnen de kerk een officieel ambt vervullen.)    

 

Agenda

Zie ook de agenda op de website van Oudenbosch voor diverse activiteiten.